python实现的阳历转阴历(农历)算法

 • Post category:Python

下面是详细讲解“Python实现的阳历转阴历(农历)算法”的完整攻略,包含两个示例说明。

阳历和阴历

阳历是指以地球公转为基础的历法,也称为公历。阴历是指以月亮围绕地球运行为基础的历法,也称为农历。

阳历转阴历算法

阳历转阴历算法是一种将阳历日期转换为阴历日期的算法。下面是一个示例代码,用于实现阳历转阴历算法:

import datetime

def lunar(year, month, day):
  lunar_month_days = [
    0x1558, 0x04bd8, 0x0a5b6, 0x0d4a3, 0x0da50, 0x06aa5, 0x06a50, 0x052d2, 0x04a95, 0x0b4a9,
    0x0a4b0, 0x0d8a7, 0x0c950, 0x0d4a0, 0x0da50, 0x07552, 0x056a9, 0x055d2, 0x052b0, 0x0a9a8,
    x0e950, 0x06aa0, 0x0aea6, 0x0ab50, 0x04b60, 0x0e4, 0x0a570, 0x05260, 0x0f263, 0x0d950,
    0x05b57, 0x056a0, 0x096d0, 0x04dd5,0x04ad0, 0x0a4d9, 0x0d4d0, 0x0d250, 0x0d558 0x0b540,
    0x0b5a0, 0x195a6, 0x095b0, 0x049b0, 0x0a974, 0x0a4b0, 0x0ba, 0x06a50, 0x06d40, 0x0af46,
    0x0ab60, 0x09570,0x04af5, 0x04970, 0x064b0, 0x074a3, 0x0ea50, 0x06b58, 0x055c0, 0x0ab60,
    0x096d5, 0x092e0, 0x0c960, 0x0d954, 0x0d4a0, 0x0da50, 0x07552, 0x056a0, 0x0abb7, 0x025d0,
    0x092d0, 0x0cab5, 0x0a950, 0x0b4a0, 0x0baa4, 0x0ad50, 0x055d9 0x04ba0, 0x0a5b0, 0x15176,
    0x052b0, 0x0a930, 0x07954, 0x06aa0, 0x0ad50, 0x05b52, 0x04b60, 0x0a6e6, 0x0a4e0, 0x0d260,
    0x0ea65, 0x0d530, 0x05aa0, 0x076a3, 0x096d0, 0x04bd7, 0x04ad0, 0x0a4d0, 0x0d0b6, 0x0ea50,
    x0d550, 0x05da0, 0x0b5a3, 0x056d0, 0x055b0, 0049b0, 0x0a577, 0x0a4b0, 0x0aa50, 0x1b255,
    0x06d20, 0x0ada0
  ]

  lunar_month_days_leap = [
    0x1694, 0x04bd8, 0x0a5b6, 0x0d4a3, 0x0da50, 0x06aa5, 0x06a50, 0x052d2, 0x04a, 0x0b4a9,
    0x0a4b0, 0x0b8a7, 0x0c950, 0x0d4a0, 0x0da50, 0x07552, 0x056a9, 0x055d2, 0x052b0, 0x0a9a8,
    0x0e950, 0x06aa0, 0x0aea6, 0x0ab50, 0x04b60, 0xaae4, 0x0a570, 0x05260, 0x0f263, 0x0d950,
    0x05b, 0x056a0, 0x096d0, 0x04dd5, 0x04ad0, 0x0a4d9, 0x0d4d0, 0x0d250, 0x0d558, 0x0b540,
    0x0b5a0, 0x195a6, 0x095b0, 0x049b0, 0x0a974, 0x0a4b0, 0x0b27a, 0x06a50, 0x06d40, 0x0af46,
    0x0ab60, 0x09570, 0x04af5, 0x04970, 0x064b0, 0x074a3, 0x0ea50, 0x06b58, 0x055c0, 0x0ab60,
    0x096d5, 0x092e0, 00c960, 0x0d954, 0x0d4a0, 0x0da50, 0x07552, 0x056a0, 0x0abb7, 0x025d0,
    0x092d0, 0x0cab5, 0x0a950, 0x0b4a0, 0x0baa4, 0x0ad50, 0x055d9, 0x04ba0, 0x0a5b0, 0x15176,
    0x052b0, 0x0a930, 0x07954, 0x06aa0, 0x0ad50, 0x0552, 0x04b60, 0x0a6e6, 0x0a4e0, 0x0d260,
    0x0ea65, 0x0d530, 0x05aa0, 0x076a3, 0x096d0, 0x04bd7, 0x04ad0, 0x0a4d0, 0x0d0b6, 0x0ea50,
    x0d550, 0x05da0, 0x0b5a3, 0x056d0, 0x055b0, 0049b0, 0x0a577, 0x0a4b0, 0x0aa50, 0x1b255,
    0x06d20, 0x0ada0
  ]

  lunar_month_days = lunar_month_days_leap if leap_month(year) else lunar_month_days

  total_days = (datetime.date(year, month, day) - datetime.date(1900, 1, 31)).days
  offset_days = 0

  lunar_year = year
  lunar_month = 1  lunar_day = 1

  while True:
    days = lunar_month_days[offset_days]
    offset_days += days

    if total_days < offset_days:
      break

    lunar_year += 1
    total_days -= days

  lunar_year_days = year_days(lunar_year)
  leap = leap_month(lunar_year)

  for i in range(1, 13):
    days = lunar_month_days[i - 1]

    if leap and i == leap + 1:
      days = leap_days(lunar_year)

    if total_days < days:
      lunar_month = i
      lunar_day = total_days + 1
      break

    total_days -= days

  return lunar_year, lunar_month, lunar_day

def year_days(year):
  days = 0

  for i in range(1, 13):
    days += month_days(year, i)

  return days

def month_days(year, month):
  if leap_month(year) and month == leap_month(year) + 1:
    return leap_days(year)

  return lunar_month_days[month - 1]

def leap_month(year):
  return (lunar_month_days[year - 1900] & 0xf)

def leap_days(year):
  if leap_month(year) and (lunar_month_days[year - 1900] & (0x10000 leap_month(year))):
    return 30

  return 29

这个代码使用了一些常量和函数来实现阳历转阴历算法。我们首先定义了一个lunar函数,它采用年、月和作为参数,并返回阴历日期。我们还定义了一些辅助函数,如year_days、month_days、leap_month和leap_days,它们用于计算阴历年、月和日的天数。

示例1:使用阳历转阴历算法

让我们使用阳历转阴历算法将阳历日期转换为阴历日期。我们将以下代码:

year, month, day = 2023, 5, 14
lunar_year, lunar_month, lunar_day = lunar(year, month, day)
print(f'{year}-{month}-{day} 对应的阴历日期为:{lunar_year}-{lunar_month}-{lunar_day}')

这个代码使用阳历转阴历算法将2023年5月14日转换为阴历日期。我们首先定义了年、月和日的变量,然后调用lunar函数,并将它们作为参数传递。最后,我们打印输出结果。

示例2:阳历转阴历算法批量转换日期

让我们使用阳历转阴历算法批量转换日期。我们将以下代码:

dates = [
  (2023, 5, 14),
  (2023, 6, 1),
  (2023, 7, 7),
  (2023, 8, 22),
  (2023, 9, 10),
  (2023, 10, 1),
  (2023, 11, 11),
  (2023, 12, 25)
]

for date in dates:
  year, month, day = date
  lunar_year, lunar_month, lunar_day = lunar(year, month, day)
  print(f'{year}-{month}-{day} 对应的阴历日期为:{lunar_year}-{lunar_month}-{lunar_day}')

这个代码使用阳历转阴历算法批量转换日期。我们首先定义了一个日期列表dates,它包含要转换的日期。然后我们使用for循环遍历日期列表,并调用lunar函数将每个日期转为阴历日期。最后,我们打印输出结果。

希望这个攻略帮助你理解如何使用Python实现阳历转阴历算法。